Yükleniyor...
facebook twitter google + instagram youtube foursquare
Hoşgeldiniz !
Giriş Yapmak İçin Tıkla.


 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Yeni Cevap
Grundtvig Öğrenme Ortaklıklarında değerlendirme sonrası süreç nasıldır?
Konu Görünümü | Doğrusal Görünüm
Yazar Mesaj
Admin Grubu
******
ReaL İstanbul,Türkiye
Konu: 153
Mesaj: 163
Üyelik: 27.04.2013
Rep Puanı: 0
Çevrimdışı
Mesaj: #1
Grundtvig Öğrenme Ortaklıklarında değerlendirme sonrası süreç nasıldır?
Grundtvig Öğrenme Ortaklıklarının değerlendirme süreci, Grundtvig Programının diğer alt programlarına göre farklıdır. Öğrenme Ortaklığı başvurularının değerlendirmesinde ulusal ajanslar, sadece kendi ülkelerinden olan koordinatör kuruluşun proje başvurusunu değerlendirirler. Ortak kuruluşu olan ulusal ajanslar projelerdeki kendi ülke kuruluşları ile ilgili olarak koordinator kuruluşu olan ulusal ajanslara belli bilgiler sunar ve kendi ülkelerinden olan ortak kuruluşların ulusal önceliklerden aldıkları puanları iletirler. Koordinatör kuruluşu olan ulusal ajanslar da bu puanları koordinatör kuruluşun puanına ekleyerek proje başvurusunun nihai puanını belirlerler.

Bir proje başvurusu iki farklı bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmektedir. Gerek görüldüğünde bu uzmanlardan birisi Başkanlığımız uzmanlarından da olabilir. Her bir uzmanın projeye verdiği puanların ortalaması alınarak projenin nihai puanı belirlenir. İki uzman değerlendirmesinde aşırı puan farkı olduğu takdirde (puan farkının marjı Başkanlığımızca belirlenir) uzmanlararası uzlaşmaya gidilir. Uzlaşmanın sağlanamadığı durumda üçüncü dış uzman/Merkez uzmanı nihai değerlendirmeyi yapar ve üç değerlendirmeden birbirine en yakın iki puanın ortalaması alınarak projenin nihai puanı belirlenir. Koordinatör kuruluşu olan ulusal ajanslardan alınan nihai puanlara ve projede üç ortaklı yapının oluşması şartına bağlı olarak projeler, puan sırasına göre sıralanır ve ulusal ajansların bütçelerinin kabul edilmesine olanak sağladığı projeler kesin olarak kabul edilmiş sayılır. Yeterli puan aldığı ve üç ortaklı yapıyı oluşturduğu halde ulusal ajansların bütçelerinin yetersizliği nedeniyle, puan itibariyla daha düşük sıradaki projeler "bütçe yetersizliği" nedeniyle reddedilirler.

Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra sonuçlar Başkanlığımız bünyesindeki Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Değerlendirme Komitesine sunulur. Komite, sonuçları değerlendirerek başvuruyu onaylar veya reddeder. Başvuru reddedilmiş ise, bu durum yazılı olarak gerekçesiyle birlikte başvuru sahibine bildirilir. Başvuru kabul edilmiş ise, kabul yazısı ile birlikte iki nüsha olarak hazırlanan Hibe Sözleşmesi ve ekleri yararlanıcıya (başvurusu kabul edilen başvuru sahiplerine yararlanıcı adı verilir) gönderilir. Hibe Sözleşmesi dikkatle okunmalı ve her sayfası yararlanıcı tarafından imzalanmalıdır. İki nüsha olarak imzalanan Hibe Sözleşmesi ile birlikte talep edilen diğer ek belgeler verilen süre içerisinde tekrar Başkanlığımıza gönderilmelidir. Başkanlığımıza ulaşan Hibe Sözleşmesi Merkez Başkanı (veya vekili) tarafından da imzalandıktan sonra bir nüshası yararlanıcıya gönderilir, diğer nüsha ise yararlanıcının dosyasına konulur.

Karşılıklı imzalanan Hibe Sözleşmesinden sonra toplam hibenin %80'i peşin olarak faaliyet başlamadan, yararlanıcının sözleşmede belirttiği hesaba (bu hesabın avro cinsinden kurumsal hesap olması gerekir) ödenir.

Proje Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Projesi kabul edilen yararlanıcılar için faaliyetlere başlamadan önce Ankara'da, projelerin uygulanması esnasında uyulması gereken kurallar, karşılaşılan sorunların çözümlenmesi gibi birçok konuda detaylı bilgilerin sunulduğu Proje Sahipleri için Proje Başlangıç Toplantısı yapılır. Bu toplantıya proje irtibat kişilerinin ve yararlanıcı kuruluş temsilcilerinin katılması zorunludur.

Projelerin İzlenmesi ve Yerinde Kontrolü
Yararlanıcılar, hibenin %80'ini aldıktan sonra proje başvuru formunda belirttikleri tüm faaliyetleri gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Faaliyet dönemi, 01 Ağustos 2013 – 31 Temmuz 2015 arasıdır. Yararlanıcılardan birinci yılın sonunda (30 Haziran 2014 tarihine kadar) bir İlerleme Raporu talep edilir.

Başkanlığımız Program yetkilileri ve/veya AB Komisyonu yetkilileri uygun gördükleri belli sayıdaki projeye önceden haber vermek suretiyle yerinde izleme (monitoring) ve yerinde kontrol (on the spot check) ziyaretleri yapabilirler. Bu ziyaretlerde projeyle ilgili tüm faaliyetler yerinde izlenebilir ve/veya projeyle ilgili belgeler detaylı incelemeye tabi tutulabilir. Başkanlığımız ve/veya AB yetkililerinin bu taleplerine yararlanıcılar her türlü imkanı sağlamakla yükümlüdür ve hiçbir yararlanıcı böyle bir uygulamadan imtina edemez. İlgili ziyaretler, yararlanıcının yurtdışı faaliyetleri esnasında da yapılabilir.

Proje Tamamlandıktan Sonraki Süreç
Faaliyet dönemi bittikten sonra yararlanıcılar kendilerine elektronik ortamda daha sonar gönderilecek olan Nihai Raporu doldurarak faaliyetin bitiş tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde Başkanlığımıza sunmak zorundadırlar. Nihai Rapor ile birlikte yerel proje faaliyetlerini, hareketlilik faaliyetlerini, yurtdışında yapılan aktiviteleri ve proje çıktılarını kanıtlayacak ek belgelerin de sunulması zorunludur. Başvuru aşamasında öngörülen faaliyetlere ilişkin destekleyici belgeler sunulmadığı takdirde faaliyet gerçekleştirilmemiş sayılır ve faaliyetin niteliğine göre hibenin tamamı veya bir kısmının iadesi yararlanıcıdan talep edilir.

Proje süresi tamamlandıktan sonra aşağıdaki dokümanların Başkanlığımızın Grundtvig Program Koordinatörlüğü’ne sunulması gerekmektedir:

Nihai Rapor:
Yararlanıcıya elektronik olarak proje süresinin tamamlanmasına yakın bir zamanda gönderilen ve proje tamamlandıktan sonra proje kapsamında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin yazıldığı ve proje süresi bittikten sonra en geç 60 gün içerisinde Başkanlığımızın Grundtvig Program Koordinatörlüğü’ne sunulması gereken standart bir formdur.

Yerel Proje Faaliyetlerini Kanıtlayıcı Belgeler:
Yararlanıcılar, proje başvuru formunda belirttikleri ve öngördükleri tüm faaliyetleri gerçekleştirdiklerini kanıtlamalıdırlar. Bunun için, gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi nihai rapor ile birlikte sunmalıdırlar. Bu kapsamda, fotoğraflar, video çekimleri, davetiyeler, broşür, kitap, afiş, kitap, dergi, cd gibi basılı dokümanlar vs. gibi destekleyici belgeler sunulmalıdır.

Hareketlilik Faaliyetlerini Kanıtlayıcı Belgeler:
Yararlanıcılar proje başvuru formunda talep ettikleri bütçe kategorisine tekabül eden sayıdaki yurtdışı hareketlilik faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini kanıtlamalıdırlar. Bunun için, gerçekleştirilen hareketlilik faaliyetleriyle ilgili her türlü belgeyi nihai rapor ile birlikte sunmalıdırlar. Bu kapsamda, seyahat biletleri, uçuş kartları gibi destekleyici belgeler sunulmalıdır. Hareketlilikler eksik yapıldığı taktirde hibeden, Hibe Sözleşmesinde öngörülen miktarda kesinti yapılır.

Yurtdışında Yapılan Faaliyetleri Kanıtlayıcı Belgeler:
Yararlanıcılar proje başvuru formunda taahhüt ettikleri faaliyetleri gerçekleştirdiklerini kanıtlamalıdırlar. Bunun için, yurtdışında gerçekleştirilen faaliyetleriyle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi nihai rapor ile birlikte sunmalıdırlar. Bu kapsamda, ev sahibi kuruluştan alınan ve faaliyetin gerçekleştirildiği tarihler ile katılımcıların isimlerini içeren katılım belgeleri ve faaliyet tutanakları sunulmalıdır. İlgili belgeler mutlaka imzalı olmalıdır.

Proje Çıktılarını Kanıtlayıcı Belgeler:
Yararlanıcılar proje başvuru formunda taahhüt ettikleri proje çıktılarının elde edildiğini kanıtlamalıdırlar. Bunun için, ilgili her türlü ürün ve belgeyi nihai rapor ile birlikte sunmalıdırlar. Bu kapsamda, her tür basılı ve görsel doküman, eşya, el işi, sanat eseri vs. gibi ürünler sunulmalıdır ve/veya varlıkları kanıtlanmalıdır.

Proje Çıktılarını/Sonuçlarının European Shared Treasure (EST)'ye Girilmesi:
Yararlanıcılar, proje kapsamında elde ettikleri tüm proje çıktısı ve sonuçlarını European Shared Treasure (EST) veritabanına yüklemek zorundadır. EST, Avrupa'da yapılan tüm ortaklık projelerinin sonuçlarının girildiği bir proje veritabanıdır.

EST (European Shared Treasure)

Nihai Rapor İncelendikten Sonraki Süreç
Başkanlığımız uzmanlarınca incelenen nihai raporlar onaylandığı takdirde yararlanıcıların bakiye kalan %20'lik hibeleri raporun Başkanlığımız tarafından kabul edilmesinden itibaren 45 gün içinde ödenir ya da kesinti yapılması halinde yararlanıcıdan iade talep edilir. Nihai raporda gerçekleşenden daha az harcama yapıldığı beyan edilmişse, beyan edilen tutar esas alınır. Son ödeme de yapıldıktan sonra yararlanıcıya bir kapatma yazısı (closure letter) yazılır. Kapatma yazısında, yararlanıcıya süreç boyunca ne kadar ödeme yapıldığı, varsa kesintiler vs. bildirilir ve itiraz için 15 günlük süre verilir. 15 günlük sürenin sonunda herhangi bir itiraz yapılmamışsa sözleşme sonlandırılır ve süreç sona ermiş olur. Sürecin sona ermesine rağmen yararlanıcılar sözleşme gereği, projeyle ilgili tüm belgelerin asıllarını beş yıl süreyle saklamak zorundadır.

Örnek Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Projeleri
2003 yılından itibaren Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları projeleri Compendium'larda (proje özetleri) toplanarak o dönemde ülkelerin koordinatörü oldukları projelerin özetleri sunulmaktadır. Aşağıdaki linklerde yer alan Compendium'ları inceleyerek Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Projeleri kapsmında ne tür ve hangi konularda proje yapıldığını görebilirsiniz.

2003 Compendium (proje özetleri) için tıklayın

2004 Compendium (proje özetleri) için tıklayın

2005 Compendium (proje özetleri) için tıklayın


2006 Compendium (proje özetleri) için tıklayın

2007 Compendium (proje özetleri) için tıklayın
(Bu Mesaj 13.07.2013 06:13 değiştirilmiştir. Değiştiren : ReaL.)
13.07.2013 05:47
Alıntı ❞

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  2013 Grundtvig 3. Dönem Başvuru Sonuçları açıklandı aspercasper 0 2,112 26.12.2013 16:14
Son Mesaj: aspercasper
  GRUNDTVIG ÖĞRENME ORTAKLIKLARI 2013 TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU SONUÇLARI aspercasper 0 2,273 25.07.2013 17:48
Son Mesaj: aspercasper
  Grundtvig hizmetiçi kursu faaliyeti düzenlemesi ReaL 0 2,502 13.07.2013 22:53
Son Mesaj: ReaL
  Grundtvig asistanlığı nedir? Detaylı bilgi ReaL 0 2,319 13.07.2013 22:52
Son Mesaj: ReaL
  Grundtvig Ziyaret ve Değişimleri Nedir? ReaL 0 2,228 13.07.2013 22:49
Son Mesaj: ReaL

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Türkçe Çeviri: MyBBTürkiye
Üretici: MyBB, © 2002-2020 MyBB Group